Jaką rolę pełni koordynator w przychodni POZ?

Usługi prawne dla lekarzy

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził w życie przepisy modyfikujące zasady funkcjonowania przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Główną zmianą jest ustanowienie koordynatora przychodni POZ. Co to oznacza dla pacjentów i placówek medycznych?

 

Od kiedy funkcjonuje instytucja koordynatora przychodni POZ?

 

Przepisy dotyczące konieczności ustanowienia koordynatora przychodni podstawowej opieki zdrowotnej zaczęły obowiązywać od 1 października bieżącego roku. Funkcja koordynatora w przychodniach POZ sankcjonowana jest ustawą z 2017 roku, jednak bezpośrednią podstawą do wprowadzenia przepisów jest zarządzenie nr 160/2021/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej opublikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 30 września bieżącego roku.

Funkcja koordynatora przychodni POZ testowana była w trwającym od trzech lat programie pilotażowym obejmującym 350 tysięcy pacjentów z całej Polski, na którego rozwój przeznaczono środki unijne. Z uwagi na pozytywną ocenę programu, nowy model opieki zdrowotnej został wprowadzony we wszystkich poradniach POZ. 

Usługi prawne dla lekarzy

 

Kto i w jaki sposób może wyznaczyć koordynatora przychodni?

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 o podstawowej opiece zdrowotnej, obowiązek zatrudnienia koordynatora świadczeń zdrowotnych leży po stronie właściciela placówki medycznej. Przepisy nie wymagają, by była to osoba nowo zatrudniona, funkcja koordynatora może być więc sprawowana przez wcześniej zatrudnioną w przychodni osobę – lekarza/lekarkę, pielęgniarza/pielęgniarkę, rejestratora/rejestratorkę. Z uwagi na to, że rozporządzenie wprowadzające obowiązek ustanowienia przez placówki POZ koordynatora obowiązuje od niedawna, nad szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia koordynatorów i ich finansowania wciąż pracuje powołany przez Ministerstwo Zdrowia zespół do spraw podstawowej opieki zdrowotnej

 

Obowiązki koordynatora przychodni POZ

 

Zgodnie z założeniami Narodowego Funduszu Zdrowia, koordynator przychodni POZ powinien stanowić łącznik między pacjentem a lekarzem. Powołanie tej funkcji ma umożliwić jak najszybsze diagnozowanie pacjentów i wykrywanie szczególnie niebezpiecznych chorób. W praktyce oznacza to, że koordynator powinien kontaktować się w sprawie pacjenta z lekarzem specjalistą, pomagać w umówieniu wizyty oraz konkretnych badań diagnostycznych, a także zwracać się z informacją zwrotną do lekarza rodzinnego. Zadania związane ze wspieraniem pacjentów POZ w procesie leczenia będą przypisywane koordynatorowi przychodni w dwóch etapach. 

 • Pierwszy etap – od 1 października 2021 roku

Na pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów osoba koordynatora ma obowiązek skupiać się na działaniach profilaktycznych. Wiąże się to z zapraszaniem na konsultacje medyczne pacjentów, szczególnie tych, którzy dawno nie byli w przychodni. W trakcie konsultacji przeprowadzany jest szczegółowy wywiad uwzględniający przebyte choroby i obciążenia rodzinne, wykonywane są również podstawowe badania diagnostyczne. Kolejnym obowiązkiem koordynatorów POZ jest wprowadzanie programów zarządzania chorobą dla pacjentów chorych przewlekle

 • Drugi etap – od 1 stycznia 2022 roku

W następnym etapie funkcjonowania programu obowiązki koordynatora zostaną poszerzone o nadzorowanie leczenia pacjentów cierpiących również na takie schorzenia i choroby, jak:

 • nadciśnienie,
 • cukrzyca,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • niewydolność serca,
 • choroby tarczycy.

Docelowo zadania koordynatora przychodni POZ mają dotyczyć:

 • koordynacji obiegu dokumentacji medycznej,
 • nadzoru nad kompletnością dokumentacji medycznej,
 • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem i jego rodziną w trakcie leczenia,
 • ustalania terminów realizacji wszystkich etapów opieki zdrowotnej,
 • komunikacji między personelem medycznym a personelem administracyjnym,
 • udzielania informacji dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i procesu koordynacji,
 • monitorowania realizacji indywidualnych planów leczenia i opieki medycznej.

Warto zaznaczyć, że, zgodnie z rozporządzeniem NFZ, pomoc ze strony koordynatora przysługuje pacjentom powyżej 24 roku życia.

Usługi prawne dla lekarzy

 

Poprawne funkcjonowanie placówki medycznej 

 

Wprowadzenie funkcji koordynatora ma służyć poprawie organizacji pracy przychodni POZ oraz lepszemu przygotowaniu placówki do procesu akredytacji. Korzyścią zmian ma być także wzrost zaufania do placówki medycznej i personelu medycznego, który owocuje pozyskaniem nowych pacjentów. Poprawne funkcjonowanie placówki medycznej i pomoc w wywiązywaniu się z umów zawartych z NFZ ułatwiają kancelarie prawne specjalizujące się w świadczeniu usług prawnych dla lekarzy i podmiotów medycznych. Prawnicy czuwają między innymi nad zgodnością dokumentacji medycznej z wymogami prawa, stanowią wsparcie przy kontrolach ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, a także prowadzą szkolenia dla personelu z zakresu poprawnego wypełniania obowiązków dyktowanych przez ustawy i rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia.